transforming tomorrow

Distribution Solutions

Construction

Visselblåsning

ArcelorMittal Construction strävar efter ett öppet företagsklimat och en hög affärsetik för att upprätthålla kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Visselblåsartjänsten är tillgängligt för alla anställda hos ArcelorMittal Construction.
Det omfattar även volontärer, praktikanter, personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning, egenföretagare, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, samt aktieägare.

Visselblåsartjänsten ska användas för att rapportera information kring missförhållanden som det finns ett allmänintresse av. Det kan till exempel röra sig om kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, missbruk av allmänna medel, brottsliga handlingar, brott mot myndighetsföreskrifter, handlingar som innebär fara för liv, hälsa eller miljö, brott mot konkurrensbestämmelser samt allmänt oetiska ageranden.

Information som enbart rör din personliga arbetssituation såsom allmänna synpunkter, klagomål eller missnöje med dina arbetsförhållanden, organisation och chefskap, lönesättning eller konflikter mellan enskilda på arbetsplatsen, bedöms som regel inte ha ett allmänintresse och ska inte rapporteras genom visselblåsarfunktionen.

Om en medarbetare har rimliga skäl att misstänka oegentligheter eller överträdelser ska ärendet i första hand lyftas till närmaste chef, dennes chef eller HR-funktion för vidare hantering. Om det på grund av oegentlighetens karaktär är omöjligt, eller om lämnad information ignoreras, bör vår visselblåsarrutin tillämpas.

Vi tillåter inga repressalier mot en visselblåsare som rapporterar i god tro.

Hur du anmäler via visselblåsarfunktionen:

Du gör din anmälan genom att använda formuläret nedan. Du har rätt att få en bekräftelse på att din anmälan är mottagen inom sju dagar samt en återkoppling kring vilka åtgärder som vidtagits med anledning av anmälan inom tre månader från bekräftelsen. Detta gäller under förutsättning att du anger en e-postadress eller ett telefonnummer som vi kan kontakta dig på. Du kan naturligtvis välja att vara anonym men avsäger dig då rätten till bekräftelse och uppföljning.

Rapportering via denna funktion hamnar hos utsedda företrädare och det är endast dessa samt utsedda utredare av ärendet som hanterar visselblåsarens personuppgifter.

Länk: Visselblåsare | ArcelorMittal