transforming tomorrow

Distribution Solutions

Construction

ArcelorMittal arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Bra arbetsmiljö är för oss en arbetsplats där medarbetare trivs och tycker om att gå till jobbet. En arbetsplats med god stämning där arbetsuppgifterna känns stimulerande och där arbetsskador och olycksfall är sällsynta.

Vi är certifierade enligt ISO 45001 vilket vidimerar att vi har ett ledningssystem för arbetsmiljön som uppfyller EU:s normer.

Arbetsmiljö, Hälso- och Säkerhetspolicy

ArcelorMittal Constructions arbetsmiljö-, hälso- och säkerhetspolicy grundar sig i vår
koncerngemensamma hälso- och säkerhetspolicy samt i våra värderingar. Vi uppfyller lagkrav, författningar, myndighetskrav och andra krav men strävar efter att hålla en högre nivå än dessa.

Säkerheten först och medarbetarnas hälsa gäller alltid och är nyckeln till framgång. Genom ett stort engagemang i arbetsmiljö, hälso- och säkerhetsaspekter i det dagliga arbetet på alla nivåer, skapar vi en sund, trygg och säker arbetsplats där våra medarbetare mår bra, utvecklas och respekterar varandras arbete och arbetsmiljö.

Vi arbetar aktivt för en nollvision av olyckor och skador. Våra medarbetare tar ansvar och engagerar sig i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Var och en ska beakta sin egen säkerhet och hälsa samt även arbeta aktivt för andras. Vi utbildar kontinuerligt alla medarbetare för att skapa en kultur av gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar kring att arbeta säkert. Arbete ska alltid avbrytas om det inte kan ske på ett säkert sätt och vi ska agera snabbt på händelser som rapporteras.

Genom ett konsekvent och tydligt ledarskap ska vi främja vår säkerhetskultur på alla nivåer och skapa insikt om att vårt beteende är avgörande samt att alla faror, olyckor och ohälsa kan förebyggas. Cheferna driver och samordnar det löpande arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet samt säkerställer en god och säker arbetsmiljö genom samråd och medverkan från arbetstagare och arbetstagarrepresentanter. Genom att alltid uppmuntra våra medarbetare att rapportera incidenter, riskfyllda moment och komma med synpunkter och förbättringsförslag skapar vi möjligheter att förebygga och förbättra vår gemensamma arbetsmiljö.

Vi uppmuntrar alla medarbetare att värna om sin hälsa både på arbete och fritid. Vi stödjer aktivt friskvård och hälsofrämjande åtgärder som skapar förutsättning för ett friskt och hållbart arbetsliv. Vi arbetar för att möjliggöra en flexibel arbetsmiljö där arbete, familjeliv och fritid kan kombineras på ett så bra sätt som möjligt.

Vi arbetar aktivt och systematiskt med ständiga förbättringar av ledningssystemet, i syfte att säkerställa en god arbetsmiljö, identifiera och snabbt eliminera faror samt förebygga och minimera arbetsmiljö- och säkerhetsrisker. Arbetet planeras och följs upp i nära samarbete mellan ledning och medarbetare med stöd av företagshälsovård och koncerngemensamma specialistfunktioner.


Certifikat 18001

Klicka på bilden för att ladda ner